Importe provisional das axudas para vacún de cebo 

(campogalego.com 03/02/2019) O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar os importes provisionais das axudas asociadas para as gandarías de vacún de cebo.
O obxectivo destas axudas é garantir a viabilidade económica das explotacións de vacún de cebo, e así mesmo, con carácter específico no caso da Axuda Asociada prestar un apoio aos gandeiros de vacún de cebo que fosen titulares de dereitos especiais en 2014, e que, na solicitude única de cada campaña, non dispoñan de hectáreas admisibles sobre as que activar dereitos de pago básico.
Para a axuda sectorial diferéncianse dúas rexións: España peninsular e rexión insular, diferenciándose estas á súa vez entre os animais que foron cebados na mesma explotación de nacemento ou en cebadoiros comunitarios xestionados por produtores de vaca nutriz, daqueles animais que foron cebados e proceden doutra explotación.
A dotación orzamentaria para a campaña 2018 ascende a:
– 12.488.000 € para os tenreiros cebados na mesma explotación de nacemento na rexión España Peninsular.
– 25.913.000 € para os becerros cebados que proceden doutra explotación na rexión España Peninsular.
– 93.000 € para os tenreiros cebados na mesma explotación de nacemento na rexión Insular.
– 193.000 € para os xatos cebados que proceden doutra explotación na rexión Insular.
– 1.440.000 € para o vacún de engorde dereitos especiais.
Axuda sectorial
Na campaña 2018, o número de animais comunicados polas comunidades
autónomas que cumpren os requisitos establecidos para percibir a axuda ascende a 392.643, 1.596.318, 1.516 e 5.024, para cada un do catro sub-réximes respectivamente.
En base a iso, establecéronse os seguintes importes unitarios provisionais:
– 31,61 €/animal para os tenreiros cebados na mesma explotación de nacemento na rexión España Peninsular.
– 16,23 €/animal para os becerros cebados que proceden doutra explotación na rexión España Peninsular.
– 61,34 €/animal para os cuchos cebados na mesma explotación de nacemento na rexión Insular.
– 38,41 €/animal para os xatos cebados que proceden doutra explotación na rexión Insular.
Axuda por Dereitos Especiais:
Na campaña 201 8, o número de animais comunicados polas comunidades autónomas que cumpren os requisitos establecidos para percibir a axuda ascende a 32.669, segundo desagrégase a continuación por comunidades autónomas, o que supón que o importe unitario provisional quede fixado en 44,08 €/animal.
Con estes importes unitarios provisionais, poderase realizar un primeiro pago da axuda asociada correspondente, que non poderá superar o 90% do total a pagar, e a condición de que se finalizaron os controis administrativos e sobre o terreo.
Con posterioridade, as comunidades autónomas comunicarán de novo ao FEGA, antes do 30 de abril de 2019, o número total de animais determinados para o pago da axuda, con obxecto de poder calcular o importe unitario definitivo a aplicar, tanto aos pagos pendentes como aos pagos complementarios aos xa realizados con este importe unitario provisional.